FANDOM


TÀI LIỆU BẢN MẪU
100px-Cc-by-sa.svg.png Tập tin này được cấp phép theo giấy phép CC-BY-SA

Được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự Chưa chuyển đổi phiên bản 3.0 hoặc phiên bản sau đó.

Mô tả
Bản mẫu này được sử dụng để gắn thẻ quyền hình ảnh theo giấy phép CC-BY-SA.
Cú pháp
Nhập {{CC-BY-SA}} vào trên trang thông tin hình ảnh.
Xem Bản mẫu:CC-BY-SA/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.