Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement


TÀI LIỆU BẢN MẪU

Cú pháp

{{Hộp thông tin album
|tên trang  = [ví dụ: "...Baby One More Time"]
|hình ảnh   = [ví dụ: "Taylor Swift album.png"]
|loại album  = [ví dụ: "phòng thu"]
|thể hiện   = [tên ca sĩ, ban nhạc, nhóm nhạc]
|phát hành  = [ngày phát hành]
|thu âm    = [thời gian thu âm]
|thể loại   = [thể loại nhạc]
|thời lượng  = [ví dụ: "38:26"]
|hãng đĩa   = 
|sản xuất   = 
|kế trước   = [tên album kế trước]
|tiếp theo  = [tên album tiếp theo]
|đĩa đơn 1  = [ví dụ: "My Heart Will Go On"]
|ngày 1    = [ví dụ: "8 tháng 9 năm 1997"]
|đĩa đơn 2  = 
|ngày 2    = 
|đĩa đơn 3  = 
|ngày 3    = 
|đĩa đơn 4  = 
|ngày 4    = 
|đĩa đơn 5  = 
|ngày 5    = 
|đĩa đơn 6  = 
|ngày 6    = 
|đĩa đơn 7  = 
|ngày 7    = 
|đĩa đơn 8  = 
|ngày 8    = 
|đĩa đơn 9  = 
|ngày 9    = 
|đĩa đơn 10  = 
|ngày 10   = 
|bìa thay thế = [tập tin bìa thay thế, ví dụ: "Tangled 2.png"]
|bìa deluxe  = [tập tin bìa phiên bản deluxe, ví dụ: "Frozen deluxe.png"]
<chỉ điền giá trị vào 1 trong 2 trường, hoặc 'bìa thay thế', hoặc 'bìa deluxe'>
}}

Ví dụ mẫu

{{Hộp thông tin album
|tên    = A Year Without Rain
|hình ảnh  = A Year Without Rain album cover.png
|loại album = phòng thu
|thể hiện  = Selena Gomez & the Scene
|phát hành = 17 tháng 9 năm 2010
|thu âm   = Tháng 4 - tháng 8 năm 2010
|thể loại  = Dance-pop, electropop
|thời lượng = 35:43
|hãng đĩa  = Hollywood
|sản xuất  = Toby Gad, Rock Mafia, RedOne, Kevin Rudolf, Andrew Bolooki, Jeff Halavacs, SuperSpy, Jonas Jeberg, Adam Anders, Matt Squire, Peer Åström
|kế trước  = ''Kiss & Tell'' (2009)
|tiếp theo = ''The Club Remixes'' (2010)
|đĩa đơn 1 = Round & Round
|ngày 1   = 22 tháng 6 năm 2010
|đĩa đơn 2 = Live Like There's No Tomorrow
|ngày 2   = 13 tháng 7 năm 2010
|đĩa đơn 3 = A Year Without Rain
|ngày 3   = 7 tháng 9 năm 2010
|bìa deluxe = A Year Without Rain album deluxe cover.png
}}
Xem Bản mẫu:Hộp thông tin album/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Advertisement