Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement
100px-Red_copyright.png Sử dụng hợp lý trong bài

Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này lần đầu tiên đã sử dụng nó trong một bài viết, và những người tiếp theo đặt nó vào các bài viết, được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo Luật bản quyền Hoa Kỳ.

Mô tả
Bản mẫu được sử dụng để gắn thẻ quyền hình ảnh sử dụng hợp lý.
Cú pháp
Nhập {{sử dụng hợp lý}} hoặc {{SDHL}} vào trang thông tin hình ảnh.
Advertisement