Advertisement

Sử dụng hợp lý

TÀI LIỆU BẢN MẪU
100px-Red_copyright.png Sử dụng hợp lý trong bài

Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này lần đầu tiên đã sử dụng nó trong một bài viết, và những người tiếp theo đặt nó vào các bài viết, được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo Luật bản quyền Hoa Kỳ.

Mô tả
Bản mẫu được sử dụng để gắn thẻ quyền hình ảnh sử dụng hợp lý.
Cú pháp
Nhập {{sử dụng hợp lý}} hoặc {{SDHL}} vào trang thông tin hình ảnh.
Xem Bản mẫu:Sử dụng hợp lý/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.