FANDOM


Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi
Quyển 5
Volume5takagitv
• Thông tin sách •
 Tác giả Yamamoto Soichiro
 Biên dịch Phạm Nguyễn
 Quyển số 5
 Số trang 156
 ISBN 978-604-2-15219-8
 Phát hành 10 tháng 2, 2017 (Nhật)
25 tháng 11, 2019 (Tiếng Việt)
• Vị trí sách •
 Kế trước Quyển 4
 Tiếp theo Quyển 6

Đây là quyển thứ năm của bộ truyện Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi.

Mục lục

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.