FANDOM


Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi
Quyển 6
Volume6takagitv
• Thông tin sách •
 Tác giả Yamamoto Soichiro
 Biên dịch Phạm Nguyễn
 Quyển số 6
 Số trang 156
 ISBN 978-604-2-15220-4
 Phát hành 10 tháng 8, 2017 (Nhật)
9 tháng 12, 2019 (Tiếng Việt)
• Vị trí sách •
 Kế trước Quyển 5
 Tiếp theo Quyển 7

Đây là quyển thứ sáu của bộ truyện Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi.

Mục lục

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.