FANDOM


Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi
Quyển 7
Volume7takagitv
• Thông tin sách •
 Tác giả Yamamoto Soichiro
 Biên dịch Phạm Nguyễn
 Quyển số 7
 Số trang 156
 ISBN 978-604-2-15221-1
 Phát hành 12 tháng 12, 2017 (Nhật)
23 tháng 12, 2019 (Tiếng Việt)
• Vị trí sách •
 Kế trước Quyển 6
 Tiếp theo Quyển 8

Đây là quyển thứ bảy của bộ truyện Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi.

Mục lục

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.