FANDOM


Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi
Quyển 8
Volume8takagitv
• Thông tin sách •
 Tác giả Yamamoto Soichiro
 Biên dịch Phạm Nguyễn
 Quyển số 8
 Số trang 156
 ISBN 978-604-2-15222-8
 Phát hành 9 tháng 2, 2018 (Nhật)
6 tháng 1, 2020 (Tiếng Việt)
• Vị trí sách •
 Kế trước Quyển 7
 Tiếp theo Quyển 9

Đây là quyển thứ tám của bộ truyện Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi.

Mục lục

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.