FANDOM


Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi
Quyển 9
Volume9takagitv
• Thông tin sách •
 Tác giả Yamamoto Soichiro
 Biên dịch Phạm Nguyễn
 Quyển số 9
 Số trang 156
 ISBN 978-604-2-15223-5
 Phát hành 12 tháng 7, 2018 (Nhật)
3 tháng 2, 2020 (Tiếng Việt)
• Vị trí sách •
 Kế trước Quyển 8
 Tiếp theo Quyển 10

Đây là quyển thứ chín của bộ truyện Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi.

Mục lục

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.