FANDOM

Tugiacat666

我是Thanh Tú

  • 我住在Ho Chi Minh City, Vietnam
  • 我在8月29出生
  • 我的工作是Student, a Wikia editor, a fanfic writer
  • 我是Male
FANDOM用户
  正在载入编辑器
对此信息点赞
您已对此消息点赞!
查看是谁对此信息点赞
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。